Chính sách bảo vệ môi trường

Tại Savills, chúng tôi tiến hành đánh giá và xây dựng những bước phát triển để quản lý các tác động môi trường ở cấp địa phương, trong nước và quốc tế.

Tại Savills, chúng tôi tập trung vào các hoạt động phòng chống ô nhiễm, báo cáo khí thải nhà kính, kiểm toán năng lượng, chiến lược EPC, các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu, tiết kiệm năng lượng, quản lý chất thải và tái chế, cùng với hoạt động truyền thông và đào tạo nội bộ bền vững.

Thông qua các hoạt động môi trường và phát triển bền vững, chúng tôi đã được chứng nhận tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế dành cho các doanh nghiệp BS EN ISO 14001: 2004 - và chứng nhận này đang được áp dụng trên toàn cầu.

Chúng tôi được theo dõi và đánh giá hàng năm thông qua Lộ trình Bền vững được thiết lập bởi đội ngũ hoạt động bền vững do Hội đồng Anh đứng đầu, cùng với đó chính sách môi trường cũng đẩy mạnh ý thức trách nhiệm cho cả Tập đoàn.

Chính sách bảo vệ môi trường