TRÌNH ĐỘ

  • Thành viên Hiệp hội Bất động sản Úc
  • Thành viên Hội đồng Viện Thẩm định Hoàng Gia Anh
  • Thạc sĩ Thương mại
  • Chứng chỉ Thẩm định giá

CHUYÊN MÔN

  • Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Tài sản
  • Tư vấn Phát triển / Nghiên cứu Khả thi
  • Phân tích lượng và Mô hình Tài chính
  • Thẩm định giá và Tư vấn Tài sản Thương mại
  • Nghiên cứu Bất động sản Thương mại

Các dịch vụ chính